For Dentists

معرفی سیستم راهنمای جراحی DIOnavi

DIOnavi یـکی از دقیـق ترین روش های جراحی ایمپـلنت است که با استفـاده از گایـد جراحـی و با متـد Static Navigation انجـام می شود. در روش کاملاً دیجیتال دیونوی با استفاده از اطلاعات دقیق بیمار شامل فایل های CBCT و اسکن داخل دهانی، شرایط دهان بیمار داخل نرم افزار شبیه سازی شده، بر اساس آن پروسه درمان دیجیتال برنامه ریزی و اجرا می شود.

DIOnavi Terms & Conditions

Forms & Catalog

دانلود کاتالوگ دیونوی

دانلود خلاصه راهنمای ثبت سفارش برای دندانپزشکان

دانلود راهنمای ثبت سفارش برای دندانپزشکان

دانلود راهنمای ثبت سفارش برای مراکز رادیولوژی

FAQ

Dentists' opinion